Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020

 Οδηγίες εφαρμογής νέας ΚΥΑ υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543 για λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.

  Επισημαίνουμε τη προσοχή σας στους νέους κανόνες: 1. Της παρ. 3 του άρθρου 1, 2. Του άρθρου 2 για χρήση μάσκας όπου πλέον ορίζεται υποχρεωτική τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους σε όλες τις σχολικές μονάδες της Επικράτειας ανεξαρτήτως συγχρωτισμού, με δυνατότητα «διαλείμματος μάσκας» της παρ. 2 του άρθρου 2 και υπό τους όρους αυτής, 3. του άρθρου 3, 4. του άρθρου 5 για υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κυλικεία εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου ανεξαρτήτως συγχρωτισμού,

 Η διάρκεια ισχύος της με στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 ΚΥΑ (Β΄ 4810) ορίζεται στο αρ. 24 αυτής, έως την 31.12.2020